Полисомнографията е златен стандарт в диагностиката на заболяванията на съня

Какво е полисомнография?

Полисомнографията е високоспецализирано изследване, което е златен стандарт в диагностиката на повечето заболявания на съня. Тя дава възможност за комплексната им оценка, като по този начин осигурява не само  максимално точна и коректна диагностика, но и обективизира последиците от даденото заболяване или наличието на придружаващи нарушения на съня. Това се постига благодарение на информацията от различни сензори:

  1. ЕЕГ (електроенцефалография) – дава информация за структурата на съня и ЕЕГ феномени (напр.  епилепсия) по време на сън
  2. ЕОГ (електроокулография) –  необходима за определяне фазите на съня (структура на съня)
  3. ЕМГ (2-канална електромиография) – необходима за определяне фазите на съня (структура на съня) и при диагностика на специфични нарушения като поведенчески разстройства по време на РЕМ сън
  4. ЕКГ (едноканална електрокардиография) – за отчитане на ритъмно-проводни нарушения по време на сън и оценка на негативния ефект на заболяванията на съня върху сърцето.
  5. Сензори за движения на краката – за диагностика на периодични движения на краката по време на сън.
  6. Ороназална канюла – отчита дишането по време на сън и неговите нарушения (апнеи, хипопнеи).
  7. Абдоминален и торакален колан – отчитат дихателните усилия по време на сън. Чрез тях се прави различаване на централни от обструктивни апнеи и хипопнеи.
  8. Пулсоксиметрия – оценка на кислородния статус и промените, настъпващи в следствие на нарушенията на дишането по време на сън.

Кога е необходима е полисомнография?

Като златен стандарт при диагностиката на повечето от заболяванията на съня, полисомнографията е най-често прилаганото инструментално изследване. Всяко едно съмнение за наличие на нарушение на дишането по време на сън, парасомния, нощна епилепсия или други неясни случаи, трябва да бъде потвърдено или отхвърлено чрез извършването ѝ. Разбира се, има и редица случаи, когато друг тип изследвания са по-информативни, като например актиграфията при оценка на безсънието. Най-сигурният начин да получите адекватна диагностика е да се консултирате със специалист сомнолог.

Какви са предимствата на полисомнографията пред полиграфията и по-ниския клас скринингови изследвания?

За отговор на този въпрос е необходимо да се дефинират тези по-нисък клас изследвания. Полиграфията представлява полисомнография без ЕЕГ отвежданията. Тя може да бъде подходяща за домашно изследване на пациенти без придружаващи заболявания за диагностика на нарушения на дишането по време на сън. Тя обаче има редица недостатъци спрямо „златния стандарт“: 1. Не може да се получи качествена и количествена оценка на съня; 2. Поради невъзможност за преценка на времето от нощта, прекарано в сън, изчисляваните основни показатели за диагностика на сънната апнея – апнео-хипопнеичен индекс (АХИ), кислород-десатурационен  индекс (ODI) са значително подценени (понякога до 50%), което крие риск от пропускане на налично заболяване; 3. Пропускат се специфични форми на сънна апнея (напр. РЕМ-зависима обструктивна сънна апнея); 4. В случаите на дихателна нестабилност в преходите будност-сън без други нарушения през нощта, може да се стигне до погрешна диагноза и неправилно назначаване на терапия със СРАР. В допълнение, полиграфското изследване 

обичайно разчита на автоматично скориране на записа, което, особено при недобър сигнал от някой от сензорите, е ненадежно. Въпреки по-ниската единична себестойност на подобна услуга, поради горепосочените ограничения, тя крие риск от поредица неуспехи в титрирането и в крайна сметка кумулатвната цена дори може да е по-висока. Разбира се, полиграфията има своето място в скрининга на подбрани пациенти, особено при големи „листи на чакащите“ след преценка от сомнолог или в тясна кооперация с такъв.

Изключително важно е да се разбере, че по-ниският клас скринингови изследвания не са полиграфия, както често биват представяни от неквалифицирани медицински работници (които често не са лекари) с цел печалба. Тези устройства обичайно отчитат единствено въздушен поток,  и пулсоксиметрия.

Те са определени като клас 4 устройства от Американската Асоциация по Медицина на Съня и могат да се използват единствено за скрининг на пациенти, който задължително трябва да бъде последван от полисомнографско изследване. Поставянето на диагноза и назначаването на терапия след подобно изследване е погрешно и неетично поведение в разрез с всички световни ръководства за диагностика на заболяванията на съня.

За да получите максимално коректна диагностика и лечение, винаги се информирайте за квалификацията на човека, който ще извършва тези дейности.

Как протича изследването?

Полисомнографията може да се извърши като изследване тип „само диагностика“ или „диагностика + мануална титрация на теапията“. И двата варианта са издържани от медицинска гледна точка, когато са спазени съответните препоръки (напр. за минимална продължителност на изследването). Първият вариант е по-застъпен в Европа, а вторият в САЩ. За повече подробности кой от двата варианта е по-подходящ във Вашия случай, се обърнете към специалист сомнолог.

Независимо от варианта полисомнография, която ще Ви бъде извършена, изследването обичайно отнема, заедно с подготовката за него и дискусията на предварителните резултати на сутринта, времето между 20:00 и 7:00 часа.

Има ли възможност за полисомнография в домашни условия?

Най-новото поколение полисомнографи дава възможност за домашна полисомнография, която в този случай е само диагностична и при необходимост се последва от домашно титриране на терапия със СРАР. Не всички пациенти са подходящи за този тип изследване, както и в някои случаи може да се наложи лабораторна титрация на СРАР под полисомнографски контрол. За преценка на възможността за домашна полисомнография се консултирайте със специалист сомнолог.